UWAGA: zmiana dot. uprawnień PZD.63.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1481 S polegająca na realizacji zadania pn.: Remont płyty pomostu mostu w ciągu drogi powiatowej 1481 S w km 0+050 dojazd do stacji PKP w Rajczy – zakres robót dotyczy połowy pomostu obiektu od strony dolnej wody

Data ogłoszenia przetargu: 22.07.2014
Otwarcia ofert: 29.07.2014 po 12:00

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn : Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1481 S polegająca na realizacji zadania pn.: Remont płyty pomostu mostu w ciągu drogi powiatowej 1481 S w km 0+050 dojazd do stacji PKP w Rajczy – zakres robót dotyczy połowy pomostu obiektu od strony dolnej wody.
Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia do kierowania robotami w specjalności mostowej lub odpowiadajace im ważne uprawnienia budowlane (wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (w ofercie – kopia dokumentu);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie- kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do zakończenia robót budowlanych.
Termin składania ofert do 29.07.2014r. do godz.12.00

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Załączniki:
– Przedmiar robót.

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 29.07.2014 godz.12.00

Załączniki do pobrania

Skip to content