Nasza Instytucja

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Żywieckiego i jest finansowany z jego budżetu. Naszą siedzibą jest budynek przy ul. Leśnianka 102a w Żywcu.

Do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w szczególności należy:

 • Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
 • Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrona dróg oraz obiektów mostowych.
 • Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 • Pełnienie funkcji inwestora i inwestora zastępczego.
 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 • Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 • Koordynacja robót w pasie drogowym.
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazd z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 • Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 • Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
 • Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
 • Przeciwdziałanie niszczenia dróg przez ich użytkowników.
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 • Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 • Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 • Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi.
 • Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
 • Sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym.
 • Realizowanie zadań wynikających z zawartych przez Powiat porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przejęcia zadań w zakresie dróg publicznych.
 • Wykonywanie innych zadań przypisanych zarządowi dróg wynikających z przepisów prawnych.
Skip to content