Ochrona danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, adres: ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, tel. +48 33 862 05 72, adres e-mail: pzd@pzd.zywiec.pl
 • Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych Grzegorz Waleczek, adres: ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec,  e-mail: biuro@cuodo.pl
 • Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.  Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.
Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

 • celach przetwarzania,
 • podstawach prawnych przetwarzania,
 • osobach, których dane są przetwarzane,
 • odbiorcach danych,
 • okresach przechowywania,

można uzyskać w komórkach organizacyjnych urzędu zgodnie z właściwością merytoryczną związaną z realizacją sprawy.

 • Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.
Skip to content