Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej: https://pzd.zywiec.pl


Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 12.06.2012 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2024 r.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Mapy,
 • Multimedia nadawane na żywo,
 • Tytuł strony głównej,
 • Aktywny element nie może być użyty przy nawigacji klawiaturą,
 • Obrócenie ekranu na smartfonie powoduje problemy z wyświetlaniem strony,

Powody braku spełnienia wymagań

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • Brak aktualizacji strony,
 • Brak aktualizacji strony,
 • Brak aktualizacji strony.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Dokument zawierający wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – Dostępność cyfrowej strony internetowej sporządzono na podstawie samodzielnego badania w oparciu o listę kontrolną
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-18.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Adres email: a.braczek@pzd.zywiec.pl
Tel. (33) 427 80 64
Agnieszka Brączek
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
Leśnianka 102A
34-300 Żywiec
Na terenie budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe, które są łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo podczas parkowania pojazdów. Miejsca parkingowe są nieodpłatne. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi 10 metrów.
Budynek biurowy posiada cztery kondygnacje, z czego Powiatowy Zarząd Dróg zajmuje drugie piętro. Główne wejście mieści się w przejściu między dwoma budynkami. Wejście jest odpowiednio oznakowane, znajduje się na poziomie gruntu. Aby wejść do budynku należy ręcznie otworzyć drzwi.

Drzwi otwierają się do środka budynku, są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone. Nie wymagają wpisania kodu wejścia. Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 cm. Do Zarządu można przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Budynek nie jest przystosowany pod osoby z niepełnosprawnością. Nie posiada windy, pętli indukcyjnych oraz platform. Nie posiada toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Do przemieszczania się między kondygnacjami służą schody. Przy schodach znajdują się poręcze. Pomieszczenia kondygnacji są dobrze oświetlone, przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna. W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu, bezpłatna, natomiast należy ją wcześniej zgłosić poprzez napisanie wiadomości email.
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
34-300 Żywiec, ul Leśnianka 102A
Tel. 33 862 05 72, 33 862 05 73
Email: pzd@pzd.zywiec.pl
Strona internetowa: https://pzd.zywiec.pl.

Aplikacje mobilne

Brak

Dodatkowe informacje

Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego:
Prośbę o polskiego tłumacza języka migowego można wnioskować na adres
email: pzd@pzd.zywiec.pl

Skip to content