UWAGA: zmiana dot. uprawnień PZD.62.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia – Pewel Wielka-Hucisko o łącznej długości 704 mb w km od 0+027 do km 0+247(strona lewa) oraz od km 0+270 do km 0+731( strona prawa) wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 759 mb w km od 0+080 do km 0+839 w m. Jeleśnia”.

Data ogłoszenia przetargu: 22.07.2014
Data otwarcia ofert: 28.07.2014 po 12,00

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia – Pewel Wielka-Hucisko o łącznej długości 704 mb w km od 0+027 do km 0+247(strona lewa) oraz od km 0+270 do km 0+731( strona prawa) wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 759 mb w km od 0+080 do km 0+839 w m. Jeleśnia”
.Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.
Wykonawca musi posiadać:- działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia budowlane w specjalności drogowej blub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w ofercie – kopia dokumentu);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie- kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).
Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 15.10.2014r.
Termin składania ofert do 28.07.2014r. do godz.12.00
Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto
Załączniki:- Przedmiar robót.

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 28.07.2014 godz.12.00

Załączniki do pobrania

Skip to content