PZD.61.ogólna.2014 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (przejścia dla pieszych P-10) w ciągach dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim

Data ogłoszenia przetargu: 14.07.2014
Data otwarcia ofert: 21.07.2014 po godz.12:00

PZD.61.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (przejścia dla pieszych P-10) w ciągach dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 21.07.2014r. do godz. 12:00
Termin wykonania: do 30 dni od podpisania umowy

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Wykonawca winien mieć działalność gospodarczą (w ofercie kopia dokumentu, niezbędna dla spisania umowy)

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Jerzy Jastrzębski – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu, tel. 515170161 e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;
– Przedmiar robót.

Załączniki do pobrania