PZD.64.ogólna.2014 Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w 2014r

Data ogłoszenia przetargu: 25.07.2014
Otwarcia ofert: 01.08.2014 po godz. 12:00

PZD.64.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: ” Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w 2014r ”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Uzgodnień i Ochrony Środowiska
Tel. 500150087

Szczegóły w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:
– zapytanie ofertowe,
– wycena surowca drzewnego

Wykonawca winien mieć odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót zawartych w niniejszym zamówieniu.

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 01.08.2014 godz. 12:00.

Termin realizacji robót: do 30.09.2014
Termin składania ofert: 01.08.2014r do godz.12:00

Załączniki do pobrania

Skip to content