UWAGA: ZAŁĄCZNIK PZD.51.ogólna.2014 Wykonanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dróg powiatowych powiatu żywieckiego

Data ogłoszenia przetargu: 10.06.2014

Otwarcia ofert: 17.06.2014

PZD.51.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dróg powiatowych powiatu żywieckiego:
1) DP 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia – długość 18,013 km;

2) DP 1453S Droga przez wieś Radziechowy – długość 2,680 km.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Projekty winny być opracowane z uwzględnieniem:
1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ;
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie ;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem ;
5. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach wraz z załącznikami.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu dostarczy wykonawcy
niezbędne dane dotyczące wprowadzonego nowego kilometrażu w celu wdrożenia
w/w w projekty stałej organizacji ruchu.

Zamawiający otrzyma:
1. po jednym egzemplarzu projektu stałej organizacji ruchu dla każdej z dróg, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem;
2. po jednym egzemplarzu projektu w wersji elektronicznej.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr Jerzy Jastrzębski – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu
Tel. 515170161 poczta elektroniczna: brygada@pzd.zywiec.pl

Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od podpisania umowy

uwaga! DODANO ZAŁĄCZNIK
Termin składania ofert:: 17.06.2014 do godz. 12:00