PZD.37.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn.: 1. „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1474 S (Żywiec, ul. Moszczanicka) od km 2+175 do km 2+975

Data ogłoszenia przetargu: 06.05.2014
Otwarcia ofert:

PZD.37.ogólna.2014
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn.:
1. „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1474 S (Żywiec, ul. Moszczanicka) od km 2+175 do km 2+975″
2. „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1457 S (Żywiec, ul. Podlesie) od km 0+000 do km 1+550”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

W załączeniu: przedmiary robót dla zadań j.w.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (oświadczenie);
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (oświadczenie);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (oświadczenie);
-Zamawiający wymaga załączenia referencji o wykonywaniu nadzorów nad robotami budowlanymi o podobnym profilu (w załączeniu kopia dokumentu);
– kopia dowodu osobistego osoby nadzorującej.

UWAGA: NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – Wykonawca składa ofertę na obydwa zadania
z rozbiciem kwoty na poszczególne zadania.

Cena za pełnienie nadzoru winna być wyrażona w złotych brutto.

Roboty budowlane będą realizowane do 31 lipca 2014r.
Termin składania ofert: do 12.05.2014r. do godz. 12:00

Załączniki do pobrania