PZD.52.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Roboty uzupełniające do robót budowlanych pn: Pozimowa modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim

Data ogłoszenia przetargu: 24.06.2014
Otwarcia ofert: 26.06.2014 po 12:00

PZD.52.ogólna.2014
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:
” Roboty uzupełniające do robót budowlanych pn: Pozimowa modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim ”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

W załączeniu: przedmiary robót dla zadania j.w.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (oświadczenie);
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (oświadczenie);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (oświadczenie);
– kopia dowodu osobistego osoby nadzorującej.

Cena za pełnienie nadzoru winna być wyrażona w złotych brutto.

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy, dopiskiem „DFERTA” oraz nazwą zadania z adnotacją: nie otwierać przed 26.06.2014 godz. 12:00.

Roboty budowlane będą realizowane do 15 dni od podpisania umowy na roboty budowlane
Termin składania ofert: do 26.06.2014r. do godz. 12:00
Za³¹czniki

Skip to content