Uwaga!!! dodano załączniki. PZD.53.ogólna.2014 Wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn: „Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w km 0+131 w m. Zarzecze gm. Łodygowice”

Data ogłoszenia przetargu: 25.06.2014
Otwarcia ofert: 30.06.2014 po godz. 12:00

PZD.53.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą:

Wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn: „Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w km 0+131 w m. Zarzecze gm. Łodygowice”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Szczegóły w załączniku do niniejszego ogłoszenia:
– zapytanie ofertowe;

UWAGA: PROJEKT BUDOWLANY DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W SEKCJI MOSTOWEJ POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŻYWCU
-ZAMIESZCZONO JAKO ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Oferty należy złożyć/przesyłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz nazwy zadania z dopiskiem:
„nie otwierać przed 30.06.2014 godz. 12:00.”

Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od podpisania umowy
Informacje w sprawach szczegółów technicznych:

mgr inż. Damian Kruczyński – st. referent
Tel. 692 420 245 e- mail: d.kruczynski@pzd.zywiec.pl

Termin składania ofert: 30.06.2014 godz. 12:00