PZD.54.ogólna.2014 Modernizacja DP nr 1458 S w Lipowej na odcinku od nowej nakładki w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1455 S

Data ogłoszenia przetargu: 26.06.2014
Otwarcia ofert: 02.07.2014 po godz.: 12:00

PZD.54.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

„Modernizacja DP nr 1458 S w Lipowej na odcinku od nowej nakładki w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1455 S”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 02.07.2014r. do godz. 12:00
Termin wykonania: do 30 dni od podpisania umowy

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr inż. Tomasz Kotajny – Z-ca Dyrektora PZD, tel. 500 150 086 e-mail: tkotajny@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;
– Przedmiar robót.

Skip to content