PZD.56.ogólna.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP nr 1412 S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała na odcinku o długości 800 mb w km od 1+170 do 1+970 , tj. od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1413 S w m. Łękawica”.

Data ogłoszenia przetargu: 02.07.2014

Otwarcia ofert: 10.07.2014 po godz.:12:00

PZD.56.ogólna.2014
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP nr 1412 S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała na odcinku o długości 800 mb w km od 1+170 do 1+970 , tj. od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1413 w m. Łękawica”.
Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Szczegóły w załączniku do niniejszego ogłoszenia:
– zapytanie ofertowe;

Oferty należy złożyć/przesyłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz nazwy zadania z dopiskiem:

„OFERTA”
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP nr 1412 S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała na odcinku o długości 800 mb w km od 1+170 do 1+970 , tj. od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1413 w m. Łękawica”.

„nie otwierać przed 10.07.2014r. godz. 12:00.”

Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2014r

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:

mgr Andrzej Blarowski- Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska i Uzgodnień
Tel. 500 150 087

Termin składania ofert: 10.07.2014r do godz.12:00

Załączniki do pobrania

Skip to content