UWAGA DODANO ZAŁĄCZNIK pismo o VAT;ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!! PZD.30.ogólna.2014 Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego

Data ogłoszenia przetargu: 25.04.2014
Otwarcia ofert:

PZD.30.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
„Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego ”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

termin składania ofert: do 09.05.2014r g. 12:00
termin realizacji zamówienia :30 dni od podpisania umowy

Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji umowy zwiększenie zakresu robót za dodatkowe wynagrodzenie.

W ofercie należy podać przede wszystkim ceny brutto.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: Jolanta Korczyk tel. 795165259 e-mail: j.korczyk@pzd.zywiec.pl

UWAGA!!
Kopertę z ofertą należy oznaczyć: OFERTA na: Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego
„Nie otwierać przed 09.05.2014r g. 12:00”

W załączeniu:
– opis przedmiotu zamówienia
– rysunki i zdjęcia
– separatory przedmiar
– separatory lokalizacja

uwaga: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!
W związku z zakwestionowaniem przez jednego z uczestników przetargu stawki VAT, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.05.2014r.
W najbliższym czasie zostanie wyjaśniona stawka VAT.
Za utrudnienia przepraszamy.

UNIEWAŻNIENIE
W związku z planowanym przez tut. Zarząd udzieleniem zamówienia pn. „Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów substancji ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego” oraz wniesionymi przez Wykonawców pytaniami o stawkę VAT informuję, iż realizacja przedmiotu zamówienia powinna być obłożona podatkiem od towarów i usług wg. następujących stawek:
• Usługa przeglądu eksploatacyjnego separatorów substancji ropopochodnych – grupowanie PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych” – stawka podatku VAT 23 %
• Usługa czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych – grupowanie PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami” – stawka podatku VAT 8 %.

Ponieważ zamówienie obarczone jest wadą ze względu na narzucony VAT w wysokości 23% na całość zamówienia, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Skip to content