PZD.32.ogólna.2014 Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1427 S w Przyłękowie w km 2+430 do km 2+680

Data ogłoszenia przetargu: 29.04.2014
Otwarcia ofert: 07.05.2014r.godz12.00

PZD.32.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

„Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1427 S w Przyłękowie w km 2+430 do km 2+680”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 07.05.2014r. do godz. 12:00
Termin wykonania: do 30.09.2014r.

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr inż. Waldemar Miłek – Specjalista, tel. 728994522 e-mail: w.milek@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;
– Przedmiar robót.