33.og.2013 Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1415 S w Pewli Ślemieńskiej w km 5+390 do km 5+540

Data ogłoszenia przetargu: 28.04.2014
Otwarcia ofert: 07.05.2014.godz.12.00

PZD.33.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

„Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1415 S w Pewli Ślemieńskiej w km 5+390 do km 5+540”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 07.05.04.2014r. do godz. 12:00
Termin wykonania: do 30.09.2014r.

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr inż. Waldemar Miłek – Specjalista, tel. 728994522 e-mail: w.milek@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;
– Przedmiar robót.

Skip to content