PZD.29.ogólna.2014 Dostawa oznakowania pionowego dla dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim

Data ogłoszenia przetargu: 25.04.2014
Otwarcia ofert:

PZD.29.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

„Dostawa oznakowania pionowego dla dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 06.05.2014r. do godz. 12:00
Termin wykonania: do 31.07.2014r.

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Ilości podane przez Zamawiającego w przedmiarze są wyłącznie szacunkowe i służą tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznie wykonanych dostaw może odbiegać od ilości wskazanych w przedmiarze. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie wykonanych dostaw i zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie wykonanych dostaw.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Jerzy Jastrzębski – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu, tel. 515170161 e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;
– Przedmiar.

Skip to content