PZD.84.ogólna.2014 Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w ramach zadania: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Rajcza- Ujsoły- gr. Państwa w km 7+160 do 7+200 w m. Rajcza Dolna”.

PZD.84.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w ramach zadania: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Rajcza- Ujsoły- gr. Państwa w km 7+160 do 7+200 w m. Rajcza Dolna”.

WSZ CPV – 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Szczegóły w załączniku do niniejszego ogłoszenia:
– zapytanie ofertowe;
– karta rejestracyjna osuwiska

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr Andrzej Blarowski

Termin realizacji zamówienia: 20.12.2014
Termin składania ofert: 24.10.2014 do godz. 12.00

Załączniki do pobrania