Pzd.81.OG.2014 „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu przy bloku nr1”

Pzd.81.OG.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pod nazwą:
„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu przy bloku nr1”

WSZ CPV 45233222-1 – roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Szczegóły w załączniku do niniejszego ogłoszenia:
– zapytanie ofertowe;
– przedmiar robót

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Tomasz Kotajny – Z-ca Dyrektora PZD

Termin realizacji zamówienia: miesiąc od podpisania umowy
Termin składania ofert: 20.10.2014r do godz.09:00

Załączniki do pobrania