PZD.85.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu na długości 495 m w km 0+780 do 1+ 208 oraz od km 1+ 300 do 1+ 367”

PZD.85.og.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu na długości 495 m w km 0+780 do 1+ 208 oraz od km 1+ 300 do 1+ 367”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w ofercie – kopia dokumentu);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 15.12.2014r.
Termin składania ofert do 28.10.2014r. do godz.13.00
Kryterium: cena 100% (cena brutto)

Ceny należy podać w złotych brutto

Załączniki:
– Przedmiar robót

Załączniki do pobrania

Skip to content