PZD.8.ogólna.2016 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu”

PZD.8ogólna.2016

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
„Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Na wykonywanie usług przewiduje się ok. 600h z możliwością zwiększenia ilości godzin w zależności od potrzeb lub w przypadku otrzymania dodatkowych środków.

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2016r

Termin składania ofert: 10.02.2016 do godz.12.00

 

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr Jerzy Jastrzębski- Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu
Tel. 515170161 e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: “nie otwierać przed 10.02.2016 godz.12.00”

Skip to content