PZD.9ogólna.2016 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej 1474 S ( Żywiec , ul. Moszczanicka) w km od 3+105 do km 3+470 oraz w km od 3+492 do km 3+555 ( z wyłączeniem odcinka pętli autobusowej)”.

PZD.9.ogólna.2016

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej 1474 S ( Żywiec , ul. Moszczanicka) w km od 3+105 do km 3+470 oraz w km od 3+492 do km 3+555 ( z wyłączeniem odcinka pętli autobusowej)”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od podpisania umowy

Termin składania ofert: 15.02.2016 do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Waldemar Miłek – Specjalista, tel.728994522 e-mail: w.milek@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;

Załączniki do pobrania