PZD.7.ogólna.2016 ” Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym wraz z kierowcą na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg”

PZD.7.ogólna.2016

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
„Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym wraz z kierowcą na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Na wykonywanie usług przewiduje się ok. 900h z możliwością zwiększenia ilości godzin w zależności od  potrzeb lub przypadku otrzymania dodatkowych środków.

UWAGA!!!

Zamawiający wymaga posiadanie termosu do transportu masy bitumicznej wielkości 6 Mg

 

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2016r

Termin składania ofert: 10.02.1016r do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr Jerzy Jastrzębski- Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu
Tel. 515170161 e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

 

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: „nie otwierać przed10.02.2016 , godz.12.00”

 

 

 

 

Skip to content