PZD.72.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: Wykonanie i montaż w terenie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot” , celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej o słowackiej stronie granicy

Data ogłoszenia przetargu: 19.09.2014
Otwarcia ofert: 26.09.2014

PZD.72.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: Wykonanie i montaż w terenie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot” , celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej o słowackiej stronie granicy „, Nr WTSL ,01.01.00 – 24-306/10 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Uzgodnień i Ochrony Środowiska
Tel. 500150087

Szczegóły w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:
– zapytanie ofertowe,
– tablice
– opis działania
Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 26.09.2014 godz. 12:00.

Termin realizacji robót: do 10.10.2014
Termin składania ofert: 26.09.2014r. do godz.12:00

Załączniki do pobrania

Skip to content