PZD.71.ogólna.2014r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami (4 pakiety) pn.:

Data ogłoszenia przetargu: 17.09.2014
Data otwarcia ofert: 25.09.2014

PZD.71.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami ( 4 pakiety) pn.:
Pakiet nr I – „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej 1411 S Ślemień – Młyńska w km 0+710 do 0+775 o dł. 65 mb w m. Ślemień”.

Pakiet Nr II – zad.1 „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej 1415 S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w m. Pewel Mała w km 1+670 do 1+700”.
zad.2 „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km od 3+810 do 3+830 o długości 20 mb w m. Pewel Ślemieńska”.
Pakiet nr III – „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w km 3+700 do 3+730 o dł.30 mb w m. Tresna”.
Pakiet nr IV – „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1419S Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja w km 10+530 do km 10+550 o długości 20 mb w m. Koszarawa”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (oświadczenie);
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej i uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności konstrukcyjno-budowlanej (oświadczenie);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (oświadczenie);
– Zamawiający wymaga załączenia referencji o wykonywaniu nadzorów nad robotami budowlanymi o podobnym profilu (w załączeniu kopia dokumentu);
– kopia dowodu osobistego osoby nadzorującej.

Cena za pełnienie nadzoru winna być wyrażona w złotych brutto.

Kryterium: cena 100% (cena brutto)

UWAGA
Wykonawcy winni złożyć oferty na poszczególne pakiety w osobnych kopertach.
Roboty budowlane będą realizowane do 01 grudnia 2014r.

Termin składania ofert: do 25.09.2014r. do godz. 12:00
Kopertę z ofertą należy oznaczyć:
OFERTA na: – nazwa pakietu z dopiskiem nie otwierać przed 25.09.2014r. godz.12:00

Załączniki:
– 5 Wykazów elementów rozliczeniowych

Załączniki do pobrania

Skip to content