PZD.70.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1439 S o długości 823,00 m w km od 4+054 do 4+877 w m. Milówka”

Data ogłoszenia przetargu: 17.09.2014
Otwarcia ofert: 24.09.2014

PZD.70.ogólna.2014
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1439 S o długości 823,00 m w km od 4+054 do 4+877 w m. Milówka”.
Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

W załączeniu: przedmiar robót dla zadania j.w.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (oświadczenie);
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej (oświadczenie);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (oświadczenie);
-Zamawiający wymaga załączenia referencji o wykonywaniu nadzorów nad robotami budowlanymi o podobnym profilu (w załączeniu kopia dokumentu);
– kopia dowodu osobistego osoby nadzorującej.

Cena za pełnienie nadzoru winna być wyrażona w złotych brutto.
Kryterium: cena 100% (cena brutto)

Roboty budowlane będą realizowane do 30 listopada 2014r.
Termin składania ofert: do 24.09.2014r. do godz. 12:00

Załączniki do pobrania

Skip to content