PZD.69.ogólna.2014r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka

Data ogłoszenia przetargu: 15.09.2014
Otwarcia ofert: 22.09.2014

PZD.69.ogólna.2014
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka “do Świętych” w km od 0+000 do km 1+600 w m. Pewel Wielka”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

W załączeniu: przedmiar robót dla zadania j.w.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (oświadczenie);
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej (oświadczenie);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (oświadczenie);
-Zamawiający wymaga załączenia referencji o wykonywaniu nadzorów nad robotami budowlanymi o podobnym profilu (w załączeniu kopia dokumentu);
– kopia dowodu osobistego osoby nadzorującej.

Cena za pełnienie nadzoru winna być wyrażona w złotych brutto.
Kryterium: cena 100% (cena brutto)

Roboty budowlane będą realizowane do 3 miesięcy od podpisania umowy.
Termin składania ofert: do 22.09.2014r. do godz. 12:00

Załączniki:
Przedmiar robót

Załączniki do pobrania

Skip to content