PZD.74.ogólna.2014 „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna- Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych; etap I o długości 245 mb w km od 1+ 320 do km 1+ 565”

Data ogłoszenia przetargu: 25.09.2014
Otwarcia ofert: 03.10.2014

PZD.74.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą:
„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna- Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych; etap I o długości 245 mb w km od 1+ 320 do km 1+ 565”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Szczegóły w załączniku do niniejszego ogłoszenia:
– zapytanie ofertowe;
– dokumentacja projektowa

Oferty należy złożyć/przesyłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz nazwy zadania z dopiskiem:

„OFERTA”
„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna- Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych; etap I o długości 245 mb w km od 1+ 320 do km 1+ 565”.
„nie otwierać przed 03.10.2014r. godz. 13:00.”

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2014r
Informacje w sprawach szczegółów technicznych:

mgr INŻ. Marek Mieszczak – Gł. Specjalista
Tel. 500150083

Termin składania ofert: 03.10.2014r do godz.13:00

Załączniki do pobrania

Skip to content