PZD.42.ogólna.2014 Utrzymanie zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego, przewidziane do wykonania w 2014r

Data ogłoszenia przetargu: 16.05.2014
Otwarcia ofert: 26.05.2014 godz. 12:10

PZD.42.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: ” Utrzymanie zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego, przewidziane do wykonania w 2014r ”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Uzgodnień i Ochrony Środowiska
Tel. 500150087

Szczegóły w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:
– zapytanie ofertowe,
– druk kosztorys ofertowy 2 strony,
– Uchwała 1019/14/IV wraz z cennikiem drewna pozyskanego z wycinki w 2014r.

Wykonawca winien mieć odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót zawartych w niniejszym zamówieniu:
– złożyć stosowne oświadczenie o posiadanych uprawnieniach w tym do wykonywania prac na wysokościach,
– posiadać działalność gospodarczą.

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 26.05.2014 godz. 12:00.

Termin realizacji robót: do 30.09.2014
Termin składania ofert: 26.05.2014 do godz.12:00

Załączniki do pobrania

Skip to content