PZD.41.ogólna.2014 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1m2 gruntu z nieruchomości, stanowiących działki nr 1121/2; 1350/2; 1353 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5; 4345, położonych w m. Świnna – zajętych częściowo pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1427 S Świnna-Przyłęków (budowa chodnika dla pieszych)

Data ogłoszenia przetargu: 12.05.2014

Otwarcia ofert:

PZD.41.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania:

Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1m2 gruntu z nieruchomości, stanowiących działki nr 1121/2; 1350/2; 1353 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5; 4345, położonych w m. Świnna – zajętych częściowo pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1427 S Świnna-Przyłęków (budowa chodnika dla pieszych)

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składanie ofert: do dnia 23.05.2014r. do godz. 12.00

Termin wykonania: do 15.07.2014r.

Kryterium: cena 100% (cena brutto).

UWAGA! Wymagania jakie winien spełniać Wykonawca – określone w „zapytaniu ofertowym”

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Uzgodnień i Ochrony Środowiska w PZD, tel. 33 8620572 w 106, tel kom. 500 150 087

Załączniki:
– zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania

Skip to content