PZD.43.ogólna.2014 Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego

Data ogłoszenia przetargu: 19.05.2014

Otwarcia ofert: 27.05.2014 godz. 12:10

PZD.43.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
„Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego ”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

termin składania ofert: do 27.05.2014r g. 12:00
termin realizacji zamówienia :30 dni od podpisania umowy

Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji umowy zwiększenie zakresu robót za dodatkowe wynagrodzenie.

W ofercie należy podać przede wszystkim ceny brutto.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: Jolanta Korczyk tel. 795165259 e-mail: j.korczyk@pzd.zywiec.pl

UWAGA!!
Kopertę z ofertą należy oznaczyć: OFERTA na: Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego
„Nie otwierać przed 27.05.2014r g. 12:00”

W załączeniu:
– opis przedmiotu zamówienia
– rysunki i zdjęcia
– separatory przedmiar
– separatory lokalizacja

Skip to content