PZD.39.ogólna.2015 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1458 S w Lipowej

PZD.39.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
„Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1458 S w Lipowej.”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 06.07.2015r. do godz. 12:00
Termin wykonania: do 30 dni od podpisania umowy

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr inż. Waldemar Miłek – Specjalista, tel. 728994522 e-mail: w.milek@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– zapytanie ofertowe;
– Przedmiar robót.

Załączniki do pobrania

Skip to content