PZD.38.og.2015Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : : „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1405 S Żywiec-Lipowa – Buczkowice w km od 4+110 do km 4+540 wraz z uzupełnieniem istniejącego chodnika w km od 3+480 do 3+510 w m Leśna i Lipowa.

PZD.38.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1405 S Żywiec-Lipowa – Buczkowice w km od 4+110 do km 4+540 wraz z uzupełnieniem istniejącego chodnika w km od 3+480 do 3+510 w m Leśna i Lipowa.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro

Termin składania ofert: do dnia 06.07.2015r. do godz. 12:00
Termin wykonania: 4 miesiące od daty podpisania umowy(termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska i Uzgodnień

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;

Załączniki do pobrania

Skip to content