PZD.32.ogólna.2015 Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego

PZD.32.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
„Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego ”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca winien załączyć do oferty:
– kosztorys sporządzony na załączonym przedmiarze robót;
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

W ofercie należy podać przede wszystkim ceny brutto.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: Jolanta Korczyk tel. 795165259 e-mail: j.korczyk@pzd.zywiec.pl

termin składania ofert: do 07.05.2015r g. 12:00
termin realizacji zamówienia :30 dni od podpisania umowy

UWAGA!!
Kopertę z ofertą należy oznaczyć:

OFERTA na:
Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego „Nie otwierać przed 07.05.2015r g. 12:00”

W załączeniu:
– opis przedmiotu zamówienia
– rysunki i zdjęcia
– separatory przedmiar
– separatory lokalizacja

Załączniki do pobrania

Skip to content