PZD.29.og.2015 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1439 S o długości 980,00 m w km od 3+074 do 4+054 w miejscowości Milówka

PZD.29.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1439 S o długości 980,00 m w km od 3+074 do 4+054 w miejscowości Milówka”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (oświadczenie);
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej (oświadczenie);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (oświadczenie);
– Zamawiający wymaga załączenia referencji o wykonywaniu nadzorów nad robotami budowlanymi o podobnym profilu (w załączeniu kopia dokumentu);
Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 31.05.2015r.

Termin składania ofert do 22.04.2015r. do godz.12.00
Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Informacje w ramach szczegółów technicznych: Gł. Specjalista mgr inż. Marek Mieszczak ,Tel.500150083

Załączniki:
– Przedmiar robót.

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 22.04.2015 godz.12.00

Załączniki do pobrania

Skip to content