PZD.26.ogólna.2015 „Dostawa oznakowania pionowego dla dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim”

PZD.26.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na::

„Dostawę oznakowania pionowego dla dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do 22.04.2015 do godz.12.00
Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2015
Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Ilości podane przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym są wyłącznie szacunkowe i służą tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznie wykonanych dostaw może odbiegać od ilości wskazanych w kosztorysie. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie wykonanych dostaw i zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie wykonanych dostaw.

Warunki gwarancji : 60 miesięcy

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Jerzy Jastrzębski – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu, tel. 515170161 e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: „nie otwierać przed 22.04.2015 godz. 12.00”

Załączniki do pobrania

Skip to content