PZD.23.og.2015 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej Nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – granica państwa w km 7+470 w miejscowości Rajcza ETAP II”.

PZD.23.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej Nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – granica państwa w km 7+470 w miejscowości Rajcza ETAP II”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w ofercie – kopia dokumentu);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie- kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 30.09.2015r.
Termin składania ofert do 15.04.2015r. do godz.12.00
Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Informacje w ramach szczegółów technicznych: Specjalista mgr inż. Waldemar Miłek

Załączniki:
– Przedmiar robót.

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 15.04.2015 godz.12.00

Załączniki do pobrania

Skip to content