PZD.22.og.2015 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1412 S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała w km 2+616 w miejscowości Rychwałd”.

PZD.22.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1412 S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała w km 2+616 w miejscowości Rychwałd”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń preferowane w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (potwierdzone stosownymi dokumentami.)
– doświadczenie w branży min.3 lata (od uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, preferowane przy nadzorze remontów lub przebudów obiektów mostowych(potwierdzone stosownym dokumentem – przedstawić referencje w sprawie nadzorowania budowy , remontu lub przebudowy co najmniej 2 obiektów mostowych w zakresie robót odpowiadających w/w remontu z czego jednego obiektu o wartości robót budowlanych na kwotę min. 350.000,00zł. brutto)
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej(potwierdzone stosownym dokumentem)

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 30.09.2015r.
Termin składania ofert do 14.04.2015r. do godz.12.00
Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Informacje w ramach szczegółów technicznych: Gł. Specjalista mgr inż. Anna Mieszczak nr Tel.662021568

Załączniki:
– program funkcjonalno – użytkowy

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 14.04.2015 godz.12.00

Załączniki do pobrania

Skip to content