PZD.11.ogólna.2015 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 1449S Kamesznica – Szare w km 2+967 w m. Szare

PZD.11.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.

Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1449 S Kamesznica-Szare w km 2+967 w m. Szare.”
Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Oferty należy złożyć/przesyłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz nazwy zadania z dopiskiem:
„OFERTA” na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.
Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1449 S Kamesznica-Szare w km 2+967 w m. Szare.” , oraz „nie otwierać przed 20.03.2015 godz. 12:00.”

Termin realizacji zamówienia: wykonanie projektu: do 30 dni od podpisania umowy,
wykonanie robót budowlanych do 31 lipca 2015r.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
Gł. Specjalista mgr inż. Marek Mieszczak Tel. 500150083
Termin składania ofert: 20.03.2015r do godz.12:00

Załączniki:
– zapytanie ofertowe;
– wykaz elementów rozliczeniowych
– program funkcjonalno-użytkowy

Załączniki do pobrania

Skip to content