PZD.9.ogólna.2015 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu”

PZD.9.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
„Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Na wykonywanie usług przewiduje się ok. 500h z możliwością zwiększenia ilości godzin w przypadku otrzymania dodatkowych środków.

Termin realizacji zamówienia: od 01.05.2015 do 30.09.2015
Termin składania ofert: 26.02.2015 do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr Jerzy Jastrzębski- Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu
Tel. 515170161 e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutt

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 26.02.2015 godz.12.00

Skip to content