PZD.13.og.2015 pełnienie nadz.inw.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 1449S Kamesznica – Szare w km 2+967 w m. Szare

PZD.13.ogólna.2015 . Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:.
Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1449 S Kamesznica-Szare w km 2+967 w m. Szare.”

PZD.13.og.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: . . Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. ”Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1449 S Kamesznica-Szare w km 2+967 w m. Szare.”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (w ofercie – kopia dokumentu);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie- kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 31.07.2015r.

Oferty należy złożyć /przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem nie otwierać przed 27.03.2015r. godz.12.00

Termin składania ofert do 27.03.2015r. do godz.12.00
Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Załączniki:
– wykaz elementów Rozl.
– progr.funkc.uzytk.

Załączniki do pobrania

Skip to content