Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice ( ul. Leśnianka ) w km0+374 – 1+191 w Żywcu”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 27.03.2020 roku
odebrano z Starostwa Powiatowego w Żywcu decyzję nr 1764/2019 z dnia
19.03.2020 roku podpisaną przez Starostę Żywieckiego o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej : „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice ( ul. Leśnianka ) w km0+374 – 1+191 w
Żywcu. Decyzja ta:

1. Zatwierdza podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi
teren,

2. Zatwierdza projekt budowlany wykonany przez projektanta mgr inż.
Jerzego Koziołka,

3. Nadaje się decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Informuje się, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania mają
zastosowanie przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i odpowiednio przepisy
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość odszkodowania zostanie
ustalona w odrębnych decyzjach Starosty Żywieckiego wg stanu
nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej przez organ I instancji i jej wartości w dniu
wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Do ustalenia
wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednio przepisy o
gospodarce nieruchomościami.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu