Zakończenie Realizacji Projektu

logo_programu+slogan_PL

„Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego  w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po  polskiej i słowackiej stronie granicy”

Powiat Żywiecki zakończył realizację projektu pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot” celem ulepszenia połączeń obszarów   po polskiej i słowackiej stronie granicy” zrealizowanego dzięki dotacjom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013. Projekt  był realizowany od 1 lutego 2011r. do 30 czerwca 2015r.
Całkowita wartość projektu realizowanego wspólnie  ze Słowakami  wynosi   3 340 896,92 EURO. Z czego  wartość dofinansowania opiewa na łączną kwotę 2 839 762,38 EURO.

Wartość  polskiego komponentu projektu to 1 497 041,34 EURO – 7 788 165,36 PLN. Udział własny Powiatu Żywieckiego w ogólnych kosztach realizacji inwestycji po polskiej stronie granicy wynosi 15 % kosztów kwalifikowalnych, stanowiących kwotę: 224 556,20 EURO – 898 224,8 PLN, natomiast poziom współfinansowania ze środków EFRR został określony na poziomie 85 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 1 272 485,14 EURO – 5 089 940,56 PLN

Tak, jak w przypadku poprzedniego projektu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oščadnica”   realizowanego  wspólnie ze Słowakami, również i tym razem Powiat Żywiecki pełni rolę Partnera Wiodącego projektu, natomiast Obec Novot oraz Žilinski Samosprávny Kraj są Partnerami Projektu.

Po stronie słowackiej koszt realizacji projektu wsparty został z budżetu państwa Republiki Słowackiej. Wartość wkładu własnego poniesionego przez  Žilinský Samosprávny Kraj wyniosła 200 532,33 EURO. Z kolei w gminie  Novot wartość ta  obejmuje kwotę  76 046,01 EURO.

Tym samym udział partnerów słowackich w kosztach realizacji inwestycji wynosi 15% kosztów kwalifikowanych, a poziom współfinansowania ze środków EFFR stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach niniejszego projektu po polskiej stronie zrealizowane zostały:  modernizacja nawierzchni czterech odcinków drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Rajcza – Milówka – Ujsoły – Granica Państwa o łącznej długości ok. 9 km oraz budowa chodnika prawo i lewostronnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Rajcza Dolna o długości 1, 53 km.

Po stronie słowackiej: Žilinský Samosprávny Kraj zrealizował zadanie polegające na zmodernizowaniu drogi III/520006 o łącznej długości 11,041 km wraz z remontem generalnym  4  mostów leżących wzdłuż tej drogi. W gminie Novot zakończono modernizację drogi o dł. 1.46  km w  przysiółkach Dúľov i  Šustek.

Strategicznym  celem projektu jest poprawa komunikacyjnej dostępności regionu oraz podniesienie, jakości infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-słowackim, które bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia współpracy transgranicznej oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego.

Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego  w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po  polskiej i słowackiej stronie granicy

Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego  w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po  polskiej i słowackiej stronie granicy

Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego  w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po  polskiej i słowackiej stronie granicy
chodnik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

 logo_programu+slogan_PL               749px-POL_powiat_żywiecki_COA.svg               dotacje.ue_efrr

Skip to content