PZD.41.og.2015 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1413 S Moszczanica- Gilowice- Ślemień- Lachowice w km od 3+960 do km4+640 w m. Gilowice”.

Data ogłoszenia przetargu: 17/07/2015
Otwarcie ofert: 24/07/2015

PZD.41.ogólna 2015  

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z                 kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1413 S Moszczanica- Gilowice- Ślemień- Lachowice w km od 3+960 do km4+640 w m. Gilowice”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 24.07.2015r. do godz. 12:00
Termin wykonania:
4 miesiące od daty podpisania umowy(termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr inż. Marek Mieszczak– Główny Specjalista – Tel.:  +48 500 150 083

Załączniki:
–  Zapytanie ofertowe;

Załączniki do pobrania

Skip to content