Wykonywanie odwodnienia w ciągu DP 1417 S w Jeleśni obok piekarni GS-u

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 21.11.2019 roku dokonano kontroli robót związanych wykonywaniem poprawy odwodnienia w ciągu ulicy Suskiej w Jeleśni, poprzez wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych, studzienek ściekowych oraz przepustów poprzecznych i podłużnych odprowadzających wody powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego miesiąca.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

IMG_20191121_123058
IMG_20191121_123038