„Wykonanie oceny nośności użytkowej dwóch obiektów mostowych położonych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego”

PZD.252.45.2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: 

„Wykonanie oceny nośności użytkowej dwóch obiektów mostowych położonych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ocenę dwóch mostów jednoprzęsłowych  do 15 m rozpiętości w skład której wchodzą:

  • inwentaryzacja obiektu,
  • badania sklerometryczne betonu,
  • obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wraz z wyznaczeniem nośności obiektu.

Termin składania ofert:   do 27.07.2020 godz.12.00

Termin realizacji umowy:   miesiąc od podpisania umowy

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych- mgr inż. Damian Kruczyński tel. 692 420245 e-mail: d.kruczynski@pzd.zywiec.pl

Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie ścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją:

„Wykonanie oceny nośności użytkowej dwóch obiektów mostowych położonych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego”

nie otwierać przed: 27.07.2020 godz.12.00

Załączniki do pobrania

  • doc RODO
    Wielkość pliku: 19 KB
Skip to content