Wykonanie i montaż w terenie 6 tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienia współpracy transgranicznej; współfinansowanego ze środków EFRZ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-a Polska – Słowacja 2014-2020(Nr projektu : PLSK.02.01.00-24-0012/16).

PZD.15.ogólna.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
Wykonanie i montaż  w terenie 6 tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu pn.:  „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienia współpracy transgranicznej; współfinansowanego ze środków EFRZ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-a Polska – Słowacja 2014-2020(Nr projektu : PLSK.02.01.00-24-0012/16).

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin realizacji zamówienia: do 29.04.2017r

Termin składania ofert: 08.03.2017 do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
Andrzej Blarowski  – Główny Specjalista PZD w Żywcu
Tel. (33)862-05-72;500150 087

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: „nie otwierać przed 08.03.2017 godz.12.00”

Skip to content