Realizacja programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w roku 2017 i 2018 realizowane będą zadania w ramach programu „INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020” dla projektu pn. „Poprawa Infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Námestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej.

Po stronie polskiej projekt obejmie realizację inwestycji w gminach Milówka, Rajcza i Ujsoły, m.in. w zakresie:

  • przebudowy drogi powiatowej nr 1447 S w Lalikach,
  • przebudowy drogi i wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – granica państwa,
  • przebudowy drogi i wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń,,
  • rozbiórki istniejących i budowy nowych obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w miejscowościach Rajcza i Ujsoły.

Priorytetem projektu jest poprawa komunikacyjnej dostępności regionu oraz podniesienie jakości infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-słowackim, które bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia współpracy transgranicznej oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego.

T.K.

Skip to content