UWAGA DOŁĄCZONO ZAŁĄCZNIKI!!! PZD.44.og.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna – Cięcina Górna : etap I o długości 245 mb w km od 1+320 do km 1+565 (wraz z odwodnieniem i przebudową urządzeń obcych)

Data ogłoszenia przetargu:

Otwarcia ofert: 04.06.2014.godz12.00

PZD.44.ogólna.2014
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna – Cięcina Górna : etap I o długości 245 mb w km od 1+320 do km 1+565 (wraz z odwodnieniem i przebudową urządzeń obcych)”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Szczegóły w załączniku do niniejszego ogłoszenia:
– zapytanie ofertowe;

Uwaga: dodatkowe informacje oraz materiały dostępne są w siedzibie Zamawiającego

Oferty należy złożyć/przesyłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz nazwy zadania z dopiskiem:

„OFERTA” na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna – Cięcina Górna : etap I o długości 245 mb w km od 1+320 do km 1+565 (wraz z odwodnieniem i przebudową urządzeń obcych)”. oraz
„nie otwierać przed 04.06.2014 godz. 12:00.”

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy( termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:

mgr Andrzej Blarowski- Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska i Uzgodnień
Tel. 500 150 087

uwaga: DOŁĄcZONO ZAŁĄCZNIKI :
-zdjęcia;
– sytuacja: początek proj. chodnika;
– sytuaxja: koniec projektowanego chodnika.

Termin składania ofert: 04.06.2014r do godz.12:00

Skip to content