PZD.47.og.2014r. „Remont drogi powiatowej nr 1482 S Przybędza-Radziechowy w Radziechowach.”

Data ogłoszenia przetargu:

Otwarcia ofert: 09.06.2014godz.12.00

PZD.47.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

„Remont drogi powiatowej nr 1482 S Przybędza-Radziechowy w Radziechowach.”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 09.06.2014r. do godz. 12:00
Termin wykonania: do 31.07.2014r.

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr inż. Waldemar Miłek – Specjalista, tel. 728994522 e-mail: w.milek@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;
– Przedmiar robót.
– specyfikacja techniczna

Skip to content